ญี่ปุ่นปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดนั้นต่ำลงเรื่อย ๆ จึงเป็นผลให้มีจำนวนเด็กนักเรียนน้อยลง และด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมาก ในปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศจึงได้ทำการปิดโรงเรียนไปกว่า 200 แห่ง

ญี่ปุ่นปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนเด็ก และเด็กนักเรียนลดลงมากกว่าครึ่ง

ในปี 2019 ทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจโรงเรียน พบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมจำนวนทั้งหมด 6,368,545 คน ลดลงไป 59,322 คน เมื่อเทียบกับปีก่อน มีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นจำนวน 3,218,115 คน ลดลงไป 33,555 คน จากปีก่อน  และมีจำนวนโรงเรียนประถมอยู่ 19,738 แห่ง ลดลงไปจากปีก่อน 154 แห่ง มีโรงเรียนมัธยมต้นอยู่ 10,222 แห่ง ลดลงจากปีก่อน 48 แห่ง นอกจากนี้มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั้งหมด 3,168,262 คน ลดลงไป 67,399 คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเด็กนักเรียนประถมและมัธยมต้น 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมต้นทั่วประเทศจำนวนนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ระดับประถมและมัธยมต้นตามการศึกษาภาคบังคับ พบว่าในตอนนี้มีจำนวนตัวเลขที่ถือว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเก็บสถิติตั้งแต่ปี 1948 โดยมีจำนวนเด็กลดลง 53% จากจำนวนเด็ก 13,492,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากสุดในประวัติการณ์เมื่อปี 1958 ส่วนจำนวนเด็กนักเรียนลดลง 56% จากจำนวน 7,328,000 คน ที่เคยบันทึกได้ในปี 1962 ซึ่งมากที่สุดในประวัติการณ์ จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดยังคงลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในเดือนเมษายน ปี 2019 จำนวนนักเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 1,028,678 คน และเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 1,078,676 คน

นักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมปลายและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีจำนวน 54.7%

ผลการสำรวจเส้นทางอนาคตพบว่า มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมต้นจำนวน 1,098,877 คน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปลาย คิดเป็น 98.8% ของนักเรียนทั้งหมด 1,112,070 คน  นอกจากนี้มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายจำนวน 574,695 คน เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็น 54.7% ของนักเรียนทั้งหมด 1,051,246 คน เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉพาะด้าน 172,096 คน คิดเป็น 16.4% และเข้าทำงานจำนวน 185,617 คน คิดเป็น 17.7%

เมื่อดูจากแหล่งหางานของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายโดยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 76,498 คน (41.2%ของจำนวนผู้หางานทำทั้งหมด) ตามด้วยอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก 19,291 คน (10.4%) และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 14,935 คน (8.0%)

ที่มา : https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00529/